Политика конфиденциальностиMēs, SIA “Madauto”, rūpējamies par savu Klientu datu drošību un konfidencialitāti. Līdz ar to mēs izstrādājām Privātuma politiku. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Privātuma politikas mērķis.

Politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis.

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Madauto”, reģ.Nr. 40203231191, juridiskā adrese: Klijānu iela 6 – 88, Rīga, LV-1013, e-pasta adrese: info@madauto.lv.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, saziņas valoda, dati par personu apliecinošiem dokumentiem, attiecības ar trešajām personām un tml.);

Kontaktinformācija (piem., adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un tml.);

Ar transportlīdzekli saistītie dati (piem., reģistrācijas numurs, šasijas numurs, marka, modelis, gads, krāsa, īpašnieka dati, lietotāja dati, sodi un tml.);

Profesionālie dati (piem., izglītība, darbavieta, nodarbošanās un tml.);

Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem vai citu mantu, maksājumu disciplīnu, apgādājamajiem un tml.);

Dati par naudas līdzekļu izcelsmi (piem., informācija par darba devēju, darījumu partneriem, uzņēmējdarbību, bankas konta izraksti, vai citi dati kas ļauj veikt Klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona un tml.);

Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi (piem., informācija par ar Klientu noslēgtajiem un izbeigtajiem līgumiem, informācija par līgumu izpildi, neizpildi vai pārkāpumiem, Klienta iesniegtajiem pieteikumi, pieprasījumi un sūdzībām, intereses, pakalpojumu maksas un tml.).

Videonovērošanas dati – tirdzniecības vietā tiek veikta videonovērošana ar mērķi: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību. Pirms nokļūšanas videonovērošanas zonā ir uzstādīta brīdinājuma zīme un ir izstrādātas iekšējās vadlīnijas videonovērošanā un datu apstrādē.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu datus, leģitīmo interešu un normatīvo aktu prasību izpildei – Jūsu identifikācijai, līgumu sagatavošanai un līzinga noformēšanai, kā arī grāmatvedības un mārketinga vajadzībām. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Atseviškiem mērķiem, kā, komerciāla paziņojuma nosūtīšana, tiek prasīta Jūsu piekrišana. Pēc komerciāla paziņojuma saņemšanas ir iespējams atrakstīties no turpmāko paziņojumu saņemšanas. Jautājumu vai tehnisku problēmu gadījumā, lūdzu, rakstiet uz e-pastu info@madauto.lv.

Kam mēs nododam personas datus?

Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus.

Uzņemums ir noslēdzis līgumus ar sekojošām kompānijam:

 • AS MOGO
 • AS Primero Finance
 • AS Bigbank
 • SIA Inbank Latvia
 • AS MC Finance
 • SIA Aizdevums.lv
 • SIA Current auto
 • SIA Finto Capital
 • TF Bank AB
 • SIA Watu Auto
 • SIA Nordic Finance
 • AS Multitude Bank p.l.c
 • SIA Holm Bank Latvia
 • SIA InCREDIT Group

Kompānijas saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „PausConsults SIA“ datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.

Jūsu dati var tikt nodoti kredītiestādēm un finanšu institūcijām, trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus – kredītu reģistrus, kā arī AS Kredītformācijas birojs, AS CREFO Birojs, Valsts Ieņēmumu dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamām trešām personām pakalpojumu sniegšanai pēc Jūsu izrādītas vēlmes vai piekrišanas (piemēram, apdrošināšanas brokeri, līzinga kompānijas, partneri, ar kuriem ir noslēgts sadarbības līgums un nodotas automašīnas komisijas tirdzniecībā, utt.).

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu, kā arī mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs esam veikuši saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību un precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Šiem mērķiem izmantotas dažādas mūsdienas tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos, kā arī tiek nodrošinātas darbinieku apmācības.

Jūsu personīgie dati tiek glabāti no brīža, kad Jūs aizsūtiet līzinga pieteikumu un 30 dienas pēc līzinga noformēšanas. Pēc 30 dienām, detalizēti dati par Jums tiek izdzēsti, izņemot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs). Mēs esam tiesīgi glabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošo tiesisko pienākumu izpildi, kā arī, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu jūsu vai citu personu vitālās intereses.

Personīgo datu vākšanai, uzglabāšanai un apstrādei tiek pielietoti drošības pasākumi pret nesankcionētu piekļuvi. Operatoru ierīces ir aizsargātas, potenciālo klientu personas dati tiek uzglabāti CRM sistēmā.

Kā iegūt pieeju Jūsu personas datiem?

Jums ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar līzinga pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības. Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, taču tas neietekmēs apstrādes, kas jau būs veiktas. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mūsu pakalpojums Jums vairs nebūs pieejams.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums izmantojot e-pastu info@madauto.lv.

Ja Jūs neesat apmierināti ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.03.2023.